Bowlingvereniging Wolvega

 

S P O R T R EG L EM E N T

 

HOOFDSTUK 1                 GELDIGHEID

 

 1. Het Sportreglement geldt voor alle wedstrijden en evenementen, die door en/of onder goedvinden van de Bowlingvereniging Wolvega zijn georganiseerd, voor zover niet bij aankondiging van die wedstrijden of die evenementen nadrukkelijk anders is bepaald.
 2. Het Sportreglement geldt voor alle door de Bowlingvereniging Wolvega georganiseerde leagues, voor zover niet in het betreffende Leaguereglement anders is bepaald.
 3. Het Leaguereglement vormt een aanvulling op het Sportreglement, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
 4. Het Sportreglement is alleen geldig voor leden van Bowlingvereniging Wolvega.

 

HOOFDSTUK 2                 VOORWAARDEN TOT DEELNAME

 

 1. Aan de leagues, verenigingskampioenschappen en toernooien kan alleen worden deelgenomen door die leden van Bowlingvereniging Wolvega:

–         die hun contributie hebben voldaan en dus in het bezit zijn van een sportpas.

–         die niet zijn geschorst voor een bepaalde periode;

–         die niet een verbod zijn opgelegd om gedurende een bepaalde periode of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.

 1. Elke speler die zich opgeeft voor deelname aan een wedstrijd (league, evenement) middels een intekenlijst of een ander inschrijfformulier:

–         is verplicht om de financiële gevolgen te dragen, die verbonden zijn aan het spelen in die wedstrijd;

–         wordt geacht zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn speeltijden;

–         mag niet deelnemen, indien hij/zij/het niet tijdig aan zijn financiële verplichting heeft voldaan, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

 1. Indien een speler vóór het einde van een league of wedstrijd zijn deelname daaraan beëindigd of opzegt, is het inschrijfgeld niet terugvorderbaar.
 2. Het recht op deelname komt te vervallen, nadat de termijn waar binnen men zich kan opgeven, is verstreken.
 3. De wens tot deelname aan de Nationale League moet vooraf schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen.

 

HOOFDSTUK 3                     GEDRAG EN SPEELWIJZE

 

 1. Een ieder dient zich tijdens zijn verblijf in het bowlingcentrum en in het bijzonder op de banen, behoorlijk te gedragen.
 2. Vernielzuchtig gedrag (o.a. trappen tegen ball-return e.d.) kan streng worden gestraft.
 3. Een speler dient de volgende gedragsregels (bowlingetiquette) in acht te nemen:

–         men dient klaar te staan om te spelen wanneer men aan de beurt is.

–         het is niet toegestaan andere spelers, op welke manier dan ook, af te leiden of te hinderen.

–         een speler rechts op de baan heeft voorrang indien hij speel gereed is.

–         de speler rechts op de baan heeft geen voorrang indien de speler links op de baan al klaar staat of zich staat te concentreren.

–         het is niet toegestaan de baan te betreden, anders dan om te spelen.

 1. Uitgezonderd scorekeepers, is het niet-spelers alleen toegestaan, zich in de voor spelers bedoelde zitruimte te bevinden, met toestemming van de spelers, die het aangaan en de wedstrijdleiding.

Tijdens een wedstrijd is het een ieder, die zich in de spelersruimte bevindt, verboden daar te roken, te eten en te drinken.

 1. Een speler dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd binnen het bowlingcentrum te zijn, mocht hij/zij door omstandigheden te laat arriveren, mag hij/zij alsnog aan de game beginnen en wel bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de naast spelende spelers in zijn geheel is voltooid. De frames, die door de verlate speler niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul. Indien een speler helemaal niet verschijnt, treedt Hoofdstuk 5 van het Leaguereglement in werking.
 2. Voor de aanvang van de eerste game, mag iedere speler twee frames ingooien, echter niet tussen de volgende games.
 3. Na het beëindigen van de laatste game mag men niet doorspelen, ook al heeft/hebben de tegenstander(s) zijn/haar/hun laatste game nog niet beëindigd.
 4. Indien een speler de foutlijn met enig deel van zijn lichaam en/of met wat zich daarop bevindt tijdens of direct na de worp overschrijdt (ook van toepassing voor alle delen na de foutlijn, zoals muren kolommen, e.d.) wordt de betreffende worp als geldig aangemerkt, maar is daarmee de behaalde pinfall ongeldig, dus gelijk aan nul en dient een (F / -) te worden genoteerd. Bij het opzettelijk overschrijden van de foutlijn ontvangt die speler voor het betreffende frame een score van nul punten en mag hij in die frame geen enkele worp meer doen.
 5. Indien door overmacht het op een bepaald moment niet mogelijk is te spelen volgens genoemde speelwijze en reglementen, dan heeft de wedstrijdleid(er)ing de bevoegdheid, zodanig handelend op te treden, zodat de wedstrijd toch doorgang kan vinden.

 

 

HOOFDSTUK 4.                    PROTESTEN EN KLACHTEN

 1. Alle protesten worden in eerste instantie behandeld door de wedstrijdleiding.
 2. Protesten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.
 3. Protesten, die het directe spel- en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend bij de wedstrijdleiding.
 4. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elk geval binnen 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan. Doet de aanleiding van het protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van die game worden ingediend.
 5. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt de wedstrijdleiding, indien mogelijk een beslissing, welke hij direct meedeelt aan de betrokken speler(s). Indien de wedstrijdleiding niet onmiddellijk tot een beslissing kan komen laat hij/zij de wedstrijd zoveel mogelijk zodanig afspelen of vastleggen, dat hij/zij na afloop zonder bezwaar een verantwoorde beslissing kan nemen. (bijv. in geval van een omstreden foutlijn overschrijding).
 6. De beslissing van de wedstrijdleiding met betrekking tot het directe spel- of scoreverloop is voor dat moment bindend.
 7. Protesten die het directe spel- en scoreverloop betreffen, maar die niet mondeling en/of niet binnen de voorgeschreven tijd de wedstrijdleiding zijn ingediend, kunnen niet later nog schriftelijk aanhangig worden gemaakt.
 8. De wedstrijdleiding maakt van elke mondeling en reglementair bij hem/haar ingediend protest een beknopt verslag, waarin een korte omschrijving van het protest zelf is opgenomen, benevens zijn beslissing en de motivering daarvoor, alsmede het standpunt van de betrokken speler(s)
 9. Protesten, die niet het directe spel-en scoreverloop betreffen, alsmede protesten die betrekking hebben op het niet-speelgerechtigd zijn van de spelers moeten schriftelijk worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat van de Bowlingvereniging Wolvega.
 10. Alle schriftelijke protesten moeten uiterlijk veertien dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft voorgedaan, ondertekend en met redenen omkleed, op het wedstrijdsecretariaat van de Bowlingvereniging Wolvega zijn ontvangen.
 11. Schriftelijke protesten, mits reglementair ingediend, worden in behandeling genomen door het bestuur, tenzij daarbij sprake is van overtreding van de wedstrijdbepalingen of van een andere overtreding.
 12. Het bestuur treedt bij zijn beslissing niet in de beslissing(en) van de wedstrijdleiding, behoudens ingeval van het niet-speelgerechtigd zijn van spelers.
 13. De bij het protest betrokken speler(s) zal/zullen van de uitslag hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 14. De beslissing van het bestuur inzake een schriftelijk protest is bindend.

 

HOOFDSTUK 5                         SLOTBEPALINGEN

 

 1. Overtreding van artikelen uit het Sportreglement en het Leaguereglement kan worden gestraft met o.a. een waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing,verbod om gedurende een bepaalde periode of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen. Wel dient men van de resterende weken de baanhuur te betalen.
 2. Bij het niet naleven van Sport- en Leaguereglementen ten gevolge van overmacht kunnen straffen achterwege blijven.
 1. In die gevallen waarin een Sportreglement niet voorziet, beslist de

wedstrijdleiding / wedstrijdsecretariaat zo mogelijk met toepassing van mutaties

van het Leaguereglement.

 1. In die gevallen waarin dit Sportreglement niet voorziet, geldt het NBF Sportreglement.

 

 

Wolvega, 24-10-2007

 

L E A G U E – R E G L E M E N T

 

 

HOOFDSTUK 1                 VOORWAARDEN TOT DEELNAME

 

 1. Aan de door Bowlingvereniging Wolvega georganiseerde leagues, verenigingskampioenschappen en interne toernooien kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van Bowlingvereniging Wolvega. Mits deze niet zijn geschorst voor een bepaalde periode of voor een bepaald aantal wedstrijden.
 2. Deelnemers aan een league, die voor de eerste speeldag van het nieuwe seizoen hun contributie nog niet hebben voldaan, mogen aan de eerste speeldag deelnemen als ter plaatse de contributie wordt voldaan. Dit geldt alleen voor de eerste speeldag. Spelers hebben de keuze uit een sportpas.

Is de contributie op deze speeldag nog niet voldaan, dan wordt men van verdere deelneming aan de leagues uitgesloten tot het tijdstip waarop de contributie is voldaan. Wel dient men de baanhuur te voldoen.

Verificatie door de penningmeester van Bowlingvereniging Wolvega, zal op die speeldag geschieden tegen bewijs voor ontvangst.

 

HOOFDSTUK 2                 SPELREGELS EN SPEELWIJZE

 1. Er wordt gespeeld op handicapbasis, t.w. 70% van het verschil tussen het persoonlijke gemiddelde (indien lager dan 210) en 210 scratch, met een maximum van 65 voor zowel dames als heren per game, ook al zou de handicapformule tot een hogere handicap leiden. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt de handicap bepaald naar het pasgemiddelde. Indien een speler geen pasgemiddelde heeft, wordt het gemiddelde genomen van de eerste drie gespeelde games. Naast deze speelwijze zal er scratch een apart bestand worden bijgehouden.
 2. In een scratchleague wordt er zonder handicap gespeeld.
 3. Er wordt gespeeld in overeenstemming met de Europese speelwijze. Dit houdt in, dat men na iedere game van baan wisselt. Er wordt gespeeld met een ingeschakelde foutlijn. Tijdens de league is het een ieder, die zich in de spelersruimte bevindt, verboden daar te roken, eten of te drinken.
 4. Een speler dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd binnen het bowlingcentrum te zijn. Mocht hij/zij door omstandigheden te laat arriveren, mag hij/zij alsnog aan de game beginnen en wel bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de naast spelende spelers in zijn geheel is voltooid. De frames, die door de verlate speler niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul. Indien een speler helemaal niet verschijnt, treedt Hoofdstuk 6 van het Leaguereglement in werking.
 5. Vooruit spelen is niet toegestaan. Achteraf inhalen is alleen bij hoge uitzondering en na overleg met het bestuur toegestaan. Tevens dient er een waarnemer bij de te spelen games aanwezig te zijn, hetzij een ander lid van de vereniging of een lid van het bestuur van Bowlingvereniging Wolvega.
 6. Bij langdurige storing van een baan, wordt de desbetreffende game, voor zover mogelijk, op een baan die intact is uitgespeeld. Bij het niet kunnen beëindigen van een wedstrijd, zal deze worden nagespeeld op een nader te bepalen datum in overleg met de desbetreffende spelers, het bestuur en het wedstrijdsecretariaat van Bowlingvereniging Wolvega.
 7. Indien een speler om welke reden dan ook de andere speler(s)

voor laat gaan, krijgt men voor die frame(s) een score van nul.

 

HOOFDSTUK 3                 SCORES

 

 1. Men dient eerlijk te spelen. Gaat er iets fout in de verwerking van de scores, dient men dit direct aan te laten passen. Komen de pins niet juist terug, dan dient men de werknemer(s) van het bowlinghuis de juiste pins terug te laten zetten.
 2. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daar toe niet in staat is vanwege een zichtbare blessure of het onwel worden of van een niet voorziene noodtoestand, dan telt voor die game de score over het reeds gespeelde frame(s) plus 9 pins voor elk nog niet gespeelde frame.
 3. Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet uitspeelt, dan telt voor die game alleen de score over de al gespeelde frames.

 

HOOFDSTUK 4             VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

 

 1. Eenmaal per seizoen wordt er door het wedstrijdsecretariaat van Bowlingvereniging Wolvega een verenigingskampioenschap georganiseerd, conform het Sportreglement van de Nederlandse Bowling Federatie vanaf Artikel 701 t/m 706. Dit wordt o.a. in verschillende klassen gespeeld.

Een speler wordt ingedeeld in een klasse behorend bij zijn gemiddelde, Hij/zij mag in de naastgelegen hogere klasse inschrijven.

Om het verenigingskampioenschap kan zowel individueel als dubbel worden gespeeld. Bij de dubbels is mixed toegestaan. Dit verenigingskampioenschap wordt gespeeld op scratchbasis (zonder handicap).

Per klasse wordt er zowel één dame als één heer klassenkampioen. Bij All-event wordt hij/zij verenigingskampioen(e) die over alle games, inclusief finale de hoogste score heeft bereikt over alle klassen.

Het dubbel met de hoogst behaalde pinfall wordt de Dubbelkampioen.

 

HOOFDSTUK 5                     GAME(S)- EN BAANHUUR

 

 1. Indien een speler niet verschijnt en hij/zij heeft zich niet afgemeld bij één der bestuursleden, is hij/zij toch verplicht de baanhuur te betalen. (zie Hoofdstuk 2, Artikel 2 van het Sportreglement).

Indien hij/zij hieraan niet wenst te voldoen, kan dit zijn/haar uitsluiting van de league tot gevolg hebben.

 1. Alleen in geval van overmacht zal de betrokken speler van de voorwaarde, genoemd onder punt 1, ontslagen worden.

De beslissing of men al dan niet met een geval van overmacht te maken heeft, ligt bij het bestuur.

 

HOOFDSTUK 6                     ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Het wedstrijdsecretariaat van Bowlingvereniging Wolvega stelt ieder sportseizoen een competitieschema vast.
 2. Indien er bij handicaptoernooien twee spelers met een gelijke pinfall eindigen, wordt aan de hand van de hoogste pinfall scratch bepaald wie er finale speelt. Indien ook de pinfall scratch gelijk is wordt er alsnog een negende en een tiende frame gespeeld.
 3. Alle protesten moeten uiterlijk veertien dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft voor gedaan schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed op het wedstrijdsecretariaat van Bowlingvereniging Wolvega zijn ontvangen. Dit geldt ook betreffende beslissingen van de wedstrijdleiding.

Alle protesten dienen binnen veertien dagen behandeld te worden door de wedstrijdleiding of het wedstrijdsecretariaat van Bowlingverenging Wolvega.

De bij een protest betrokken speler(s) zal/zullen van de uitslag hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De beslissing van het bestuur van Bowlingvereniging Wolvega betreffende en schriftelijk protest, is bindend.

 1. Men dient het lidmaatschap van Bowlingvereniging Wolvega vier weken voordat men dit wenst te beëindigen, schriftelijk op te zeggen. Er vindt echter geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
 2. In dit reglement wordt verstaan onder “speler” zowel dame als heer.
 3. In alle gevallen waarin dit League- noch het Sportreglement

voorziet, beslist de wedstrijdleiding / wedstrijdsecretariaat, zo

mogelijk met toepassing van mutaties.

 

Wolvega, 24-10-2007